Logo Shaddow

سیستم شاخه ای( سنتی)

 

سیستم لوله کشی سنتی PTS

مبنای این سیستم، لوله کشی با لوله های شاخه ای فلزی و PP به صورت انشعاب در کف با اتصالات زياد و تقليل سايز لوله به صورت مخروطی است که این امر باعث افزايش ضريب نشت و افت فشار می شود.
در سيستم PTS پایپکس، از لوله های رولی انعطاف پذير استفاده می شود که باعث می شود از تعداد بسيار کمتری اتصال استفاده شود و احتمال نشتی و افت فشار به حداقل برسد. اتصالات پايپکس برای اين سيستم لوله کشی، سه نوع  پرسی، مهره ماسوره ای و پوش فیت می باشند.

 

سیستم لوله کشی سنتی پایپکس